Windows®. Życie bez ograniczeń. Samsung zaleca system Windows 7.
 
 
 
 
Postanowienia ogólne
§ 1
 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Samsung Game” („Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest agencja interaktywną Biuro Podróży Reklamy Robert Sosnowski z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 03-436 Warszawa, ul. 11-go Listopada 28/27, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 143491, o numerze NIP 524-208-22-28, o numerze REGON 141677012 („Organizator”), działająca na zlecenie Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Szturmowej 2a (02-678 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000128080, z kapitałem zakładowym w wysokości 52.759.500 złotych („Sponsor”).
 3. Konkurs będzie trwał od godz. 9:00 w dniu 1 lutego 2010 r. do godz. 16:00 w dniu 4 marca 2010 r.
 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Polski za pośrednictwem strony internetowej www.SamsungGame.pl („Strona”) oraz mediów. Stronę można przeglądać przy wykorzystaniu domyślnej przeglądarki www.

Uczestnicy Konkursu
§ 2
 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być:
  1. osoba fizyczna w wieku do lat 18, która posiada obywatelstwo polskie, miejsce stałego zamieszkania w Polsce, za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego, udzieloną najpóźniej w dniu rejestracji w Konkursie. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie osoby niepełnoletniej, odebranie przez nią nagrody, przetwarzanie danych osobowych, publikację Zdjęcia Zwycięzcy lub Video Zwycięzcy, udzielenie licencji niewyłącznej do ww. utworów i przeniesienie majątkowych praw autorskich do nich, musi zostać doręczona na piśmie, listem na adres Organizatora najpóźniej przed wysłaniem do niej przyznanej nagrody.
  2. pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych.
  Dla udziału w konkursie nie ma znaczenia miejsce zamieszkania i / lub zameldowania w Polsce.
 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są:
  1. członkowie władz i pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin,
  2. osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej wskazanej w § 5 ust. 1 a także członkowie ich najbliższych rodzin,
  3. członkowie władz i pracownicy Sponsora a także członkowie ich najbliższych rodzin.
 3. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Zasady Konkursu
§ 3
 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie („Konkurs”) jest uprzednia rejestracja swojego udziału w Konkursie na Stronie. Do konkursu można przystąpić od godz. 9:00 w dniu 1 lutego 2010 r. do godz. 16:00 w dniu 4 marca 2010 r.
 2. Na Stronie będzie dostępny formularz, za pośrednictwem którego Uczestnik Konkursu będzie mógł zgłosić swój udział w Konkursie. W celu dokonania rejestracji Uczestnik Konkursu powinien:
  1. podać adres e-mail,
  2. zaakceptować Regulamin Konkursu dostępny na Stronie,
  3. kliknąć w link aktywacyjny odebrany za pomocą poczty e-mail.
 3. Uczestnik lub przedstawiciel ustawowy Uczestnika (w przypadku Uczestnika w wieku poniżej 18 lat) wyraża dobrowolną zgodę na: (i) przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 pkt a) i b) powyżej oraz § 5 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) przez Organizatora dla celów realizacji niniejszego Konkursu, w tym w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem przy wykorzystywaniu elektronicznych narzędzi umożliwiających porozumiewanie się na odległość (e-mail, SMS), (ii) przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, przesyłania informacji handlowych dotyczących produktów Sponsora i Organizatora, w tym newslettera.
 4. Celem Konkursu jest:
  1. w pierwszym etapie odgadnięcie adresu w jednym z sześciu miast (Warszawa, Katowice, Poznań, Wrocław, Kraków, Trójmiasto), które są reprezentowane na Stronie przez sześć projekcji z kamer internetowych,
  2. w drugim etapie podanie hasła („Hasło”).
  Etap I: Odgadnięcie adresu.
  W celu wprowadzenia zgłoszenia należy wybrać miasto i wypełnić formularz zawierający pozycje („Adres”):
  1. nazwa ulicy
  2. numer budynku
  3. numer lokalu
  Po podaniu tych danych Uczestnikowi zostanie wyświetlona informacja, że jego zgłoszenie zostało przyjęte. Ze względu na ochronę prywatności osób zamieszkujących pod określonymi Adresami, Uczestnicy nie będą mieli możliwości zweryfikowania poprawności swojego zgłoszenia. Każdy uczestnik Konkursu ma możliwość podania 3 Adresów. Potem jego konto zostanie zablokowane w zakresie dodawania kolejnych zgłoszeń. Uczestnik może je odblokować wysyłając SMS o treści podanej na Stronie na numer podany na Stronie oraz wprowadzając kod otrzymany za pomocą SMS w odpowiednie pole formularza dostępne na Stronie. Całkowity koszt wysłania jednego SMS-a wynosi 2,44 zł brutto (w tym 22% VAT) we wszystkich polskich sieciach telefonii komórkowej. Koszt wysłania SMS-a jest niezależny od planu taryfowego abonenta. Wysłanie SMS upoważnia do dodania 3 kolejnych zgłoszeń, po czym konto zostanie ponownie zablokowane i można je będzie odblokować w sposób analogiczny do wyżej opisanego. Uczestnik Konkursu, decydując się na wysłanie SMS na podstawie informacji zawartej na Stronie przed rejestracją w Konkursie, akceptuje jednocześnie treść niniejszego Regulaminu, zamieszczonego na Stronie.
  Etap II: odgadnięcie hasła.
  W kolejnym etapie konkursu konieczne będzie podanie Hasła, które umożliwi zdobycie jednej z Nagród Głównych. W tym celu udostępnione zostanie dodatkowe pole formularza. Prawidłowe podanie Adresu bez podania prawidłowego Hasła i podanie prawidłowego Hasła bez wcześniejszego podania prawidłowego Adresu nie daje prawa do odbioru jednej z sześciu Nagród Głównych. Uczestnik Konkursu, który najpierw zgłosi prawidłowy Adres i później jako pierwszy dla danego miasta poda prawidłowe Hasło, otrzyma jedną z sześciu Nagród Głównych („Zwycięzca Konkursu”). Oznacza to, że jeśli w trakcie wcześniejszych zgłoszeń Uczestnik podał prawidłowy Adres, a jako pierwszy, w ramach odrębnego/kolejnego zgłoszenia, prawidłowe Hasło, to wygrywa Nagrodę Główną. Możliwa jest również sytuacja, że Uczestnik poda prawidłowy Adres i prawidłowe Hasło w ramach jednego zgłoszenia.
 5. Nagrody Dodatkowe N210 zostaną przyznane tym Uczestnikom Konkursu, którzy jako pierwsi podadzą prawidłowe elementy Adresu („Zwycięzcy II kategorii Konkursu”):
  1. nazwa ulicy,
  2. numer budynku,
  przy czym nie muszą podać hasła.
  Nagrody Dodatkowe Samsung N210 (12 sztuk) zostaną przyznane pierwszym dwóm uczestnikom, którzy dokonają prawidłowego zgłoszenia dla danego miasta podczas jednej z trzech pierwszych prób zgłoszenia. Nagrody Dodatkowe Samsung Corby (18 sztuk) zostaną przyznane kolejnym trzem uczestnikom, którzy dokonają prawidłowego zgłoszenia dla danego miasta podczas jednej z trzech pierwszych prób zgłoszenia.
 6. Uczestnicy Konkursu mogą dokonywać zgłoszeń dla jednego lub więcej miast. Jedna Nagroda Główna może przypaść jednemu Uczestnikowi Konkursu. Uczestnik który zdobył jedną z nagród dodatkowych w Konkursie może nadal zdobyć jedną z Nagród Głównych.
 7. Ze względów bezpieczeństwa, projekcje mogą być realizowane z innych miejsc (Adresów) niż adresy stanowiące prawidłowe odpowiedzi w Konkursie.
 8. Celem Konkursu nie jest fizyczne wskazanie adresu miejsca, z którego realizowana jest transmisja video ani fizyczne wskazanie prawidłowego adresu.
 9. Uczestnicy Konkursu, którzy dopuszczą się zakłócenia miru domowego mieszkańców, zamieszkujących pod Adresami lub dokonają najścia na te miejsca lub na miejsca transmisji będą ponosić odpowiedzialność karną przewidzianą przepisami prawa, a dodatkowo zostaną wykluczeni z udziału w Konkursie.
 10. Odgadniecie Adresu, a następnie hasła wymaga wykonywania zadań, które wskaże Organizator. Informacje o kolejnych zadaniach będą przekazywane Uczestnikowi za pomocą poczty e-mail na adres podany podczas rejestracji w Konkursie, a kolejne wskazówki i podpowiedzi będą przekazywane Uczestnikowi w wyniku prawidłowego wykonania poszczególnych zadań i/lub pocztą e-mail. Treść kolejnych zadań będzie ujawniana sukcesywnie w trakcie trwania Konkursu. Jedno z zadań w Konkursie wymaga wysłania wiadomości SMS, której koszt będzie wynosi 1,22 zł brutto (w tym 22% VAT) we wszystkich polskich sieciach telefonii komórkowej. Koszt wysłania SMS-a jest niezależny od planu taryfowego abonenta.
 11. W celu neutralizacji fałszywych lub prawdziwych wskazówek publikowanych przez Uczestników lub obserwatorów Konkursu w serwisach internetowych innych niż Strona oraz w celu uatrakcyjnienia gry Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania nieprawdziwych podpowiedzi do obiegu za pomocą innych stron niż Strona. Uczestnicy Konkursu, którzy kierują się wskazówkami lub podpowiedziami pochodzącymi ze Strony lub wskazówkami czy podpowiedziami uzyskanymi w trakcie wykonywania zadań nie będą dezinformowani.
 12. W Konkursie zostały przewidziane dwa zadania, których wykonanie (łączne lub wybiórcze) umożliwia uzyskanie określonych podpowiedzi:
  1. Uczestnik Konkursu, który za pomocą odpowiedniego formularza dostępnego na Stronie wyśle informację o konkursie do 10 różnych znajomych osób, otrzyma podpowiedź zawierającą pierwszą literę nazwy ulicy stanowiącej element składowy Adresu. Podpowiedź zostanie przesłana pocztą na adres e-mail. Alternatywnym sposobem otrzymania tej samej podpowiedzi jest wysłanie przez Uczestnika Konkursu SMS na numer podany na Stronie o treści podanej na Stronie. Koszt wysłania SMS wynosi 1,22 zł brutto (w tym 22% VAT) we wszystkich polskich sieciach telefonii komórkowej. Koszt wysłania SMS-a jest niezależny od planu taryfowego abonenta.
  2. Uczestnik Konkursu, który dokona zakupu netbooka N210 w sieci handlowej RTV EURO AGD w okresie trwania Konkursu i który prześle zeskanowany dowód zakupu (paragon lub faktura) za pomocą formularza dostępnego na Stronie (link dostępny na podstronie „Główny bohater”), otrzyma podpowiedź zawierającą nazwę ulicy stanowiącej element składowy Adresu. Podpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail. W sytuacji, gdy Uczestnik korzystający z tej podpowiedzi wygra Nagrodę Dodatkową Samsung N210 lub Samsung Corby lub Nagrodę Główną będzie musiał przedstawić oryginalny dowód zakupu. Jeśli nie przedstawi oryginalnego dowodu zakupu może zostać zdyskwalifikowany w Konkursie.
 13. Wysyłanie SMS, na któryś z numerów wskazanych w Konkursie oznacza automatyczną rejestrację tego numeru w Samsung Fun Club i akceptację regulaminu Samsung Fun Club dostępnego na stronie www.samsungmobile.pl. W ten sposób nadawca SMS staje się automatycznie członkiem Samsung Fun Club.

Pula nagród
§ 4
 1. Wszystkie nagrody przewidziane w Konkursie ufundował Sponsor. Za przekazanie nagród odpowiada Organizator.
 2. Nagrodami w Konkursie są:
  1. 6 nagród pieniężnych w wysokości 10.000 zł brutto każda („Nagroda Główna”),
  2. 12 sztuk netbooków Samsung N210 o wartości 1.300 złotych za 1 sztukę („Nagroda Dodatkowa Samsung N210”);
  3. 18 sztuk telefonów Samsung Corby o wartości 499 złotych za 1 sztukę („Nagroda Dodatkowa Samsung Corby”).
 3. Od wartości Nagród Głównych oraz Nagrody Dodatkowej Samsung N210 Organizator naliczy i pobierze zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 11,1%, stosownie do w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zmianami). W przypadku nagród pieniężnych podatek pozostanie potrącony z Nagrody Głównej, zaś w przypadku Nagród Dodatkowych Samsung N210 podatek zostanie przekazany Organizatorowi przez Zwycięzcę II kategorii Konkursu przed wydaniem nagrody.
 4. Każdy Uczestnik Konkursu, na adres e-mail podany podczas rejestracji otrzyma wiadomość z informacją o nagrodzie w postaci dzwonków mp3, które może uzyskać wysyłając SMS o treści podanej w wiadomości na numer podany w wiadomości. Koszt SMS wynosi 0,61 zł brutto (w tym 22% VAT) we wszystkich polskich sieciach telefonii komórkowej. Koszt wysłania SMS-a jest niezależny od planu taryfowego abonenta.

Rozstrzygnięcie konkursu i wydanie nagród
§ 5
 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu przy zachowaniu należytej staranności będzie czuwać czteroosobowa Komisja Konkursowa („Komisja”) w liczbie: dwie osoby ze strony Sponsora oraz dwie osoby ze strony Organizatora.
 2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane do dnia 8.03.2010 r (16.00).
 3. Po podaniu prawidłowego Adresu i prawidłowego Hasła przez Uczestnika nastąpi rozpoczęcie procesu rozwiązania Konkursu dla danego miasta. Zakończenie tego procesu nastąpi w momencie gdy Komisja zbierze wszystkie zgłoszenia od Zwycięzców Konkursu i sprawdzi czy nie powtarzają się zgłoszenia od tych samych Uczestników Konkursu i / lub Uczestnicy Konkursu brali w nim udział zgodnie z Regulaminem. Po podaniu prawidłowego Adresu i prawidłowego Hasła przez Uczestnika, zgodnie z informacją, która pojawi się na Stronie Zwycięzca Konkursu zostanie poproszony o nagranie za pomocą kamery internetowej (o ile taką posiada i o ile wyrazi na to zgodę) krótkiego filmiku (do 3 minut). Podczas tego nagrania Zwycięzca Konkursu będzie mógł wyrazić swoją satysfakcję z wygranej. Filmik musi zostać wysłany zgodnie z instrukcją na Stronie na adres e-mail podany w treści komunikatu dostępnego na Stronie, w terminie do 12 godzin od momentu rozpoczęcia procesu rozwiązywania Konkursu dla danego miasta i jednocześnie nie później niż do 4.03.2010 (do godziny 16:00). Materiał ten zostanie opublikowany później na Stronie w formie video („Video Zwycięzcy”). Zwycięzcy Konkursu alternatywnie do przesłania filmiku będą mogli przesłać własne zdjęcie („Zdjęcie Zwycięzcy”), które Organizator może, za ich zgodą, opublikować na Stronie. Zdjęcie musi zostać wysłane zgodnie z instrukcją na Stronie na adres e-mail podany w treści komunikatu dostępnego na Stronie, w terminie do 12 godzin od momentu rozpoczęcia procesu rozwiązywania Konkursu dla danego miasta i jednocześnie nie później niż do 4.03.2010 (do godziny 16:00). Zwycięzca wyraża zgodę na publikację Zdjęcia Zwycięzcy lub Wideo Zwycięzcy w e-mailu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Organizator zastrzega sobie prawo do akceptacji Zdjęcia Zwycięzcy i Video Zwycięzcy i odmówienia publikacji bez podania przyczyn.
 4. Po zakończeniu Konkursu Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami Konkursu oraz ze Zwycięzcami II kategorii Konkursu, za pomocą poczty e-mail, w terminie 10 dni od daty zakończenia Konkursu, z prośbą o podanie danych w celu przekazania Nagród Głównych i / lub Nagród Dodatkowych Samsung N210 i / lub Nagród Dodatkowych Samsung Corby. Zwycięzcy mają obowiązek odpowiedzi na e-maila kontaktowego w ciągu 10 dni od momentu jego wysłania. W przypadku braku kontaktu, zwycięzcy tracą prawo do Nagrody Głównej i / lub nagród dodatkowych. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania takiej nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu.
 5. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody Głównej i / lub Nagród Dodatkowych Samsung N210 i / lub Nagród Dodatkowych Samsung Corby jest osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w § 2 Regulaminu, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu, osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania takiej nagrody innemu Uczestnikowi.
 6. Nagrody Dodatkowe Samsung N210 i Samsung Corby zostaną przesłane, na koszt Organizatora, Zwycięzcom Konkursu pocztą albo za pośrednictwem kuriera na adres podany przez Zwycięzców Konkursu. Nieodebrane nagrody z przyczyn leżących po stronie osoby nagrodzonej może spowodować, według uznania Organizatora, utratę prawa do nagrody.
 7. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim ani zamiana nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 8. Warunkiem odebrania nagród jest podpisanie przez Uczestnika umowy z Organizatorem.
 9. Jeśli w trakcie trwania Konkursu żadna z nagród nie zostanie zdobyta przez Uczestników wg zasad opisanych w Regulaminie, nagrody te nie zostaną przyznane.

Przeniesienie praw do Video lub Zdjęcia Zwycięzcy
§ 6
 1. Z chwilą przesłania za pomocą Strony przez Uczestnika Konkursu Video Zwycięzcy lub Zdjęcia udziela on Organizatorowi za wynagrodzeniem określonym w § 6 punkt 2 licencji niewyłącznej do Video lub Zdjęcia Zwycięzcy, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową,
  2. wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne rozpowszechnianie oryginału lub egzemplarzy, na których go utrwalono, poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  3. wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów w celu wprowadzenia utworów do obrotu, w sposób określony w lit. b,
  4. wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów w celu stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystania z nich, a w szczególności wprowadzania do obrotu, w sposób określony w lit. b,
  5. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy.
  6. Organizator nabywa także prawo do opracowania, w szczególności jego przeróbki lub adaptacji, a także do rozporządzania i korzystania z opracowania.
 2. Wynagrodzenie za udzielenie licencji niewyłącznej na powyżej wskazanych polach eksploatacji stanowi kwota 50 zł brutto.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do przeniesienia majątkowych praw autorskich do Video Zwycięzcy lub jego Zdjęcia. Szczegółowo kwestie te regulować będzie umowa, o której mowa w § 5 punkt 8. Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych zastępuje postanowienia umowy licencji niewyłącznej. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia ww. praw odpowiada wysokości wynagrodzenia za udzielenie licencji, które zostanie zaliczone na poczet wynagrodzenia z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do Video Zwycięzcy lub jego Zdjęcia.
 4. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora Konkursu z tytułu wykorzystania Video lub Zdjęcia Zwycięzcy. Zwycięzcy Konkursu Głównego, któremu nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich do Video lub Zdjęcia Zwycięzcy.
 5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że figuruje na Video lub na Zdjęciu Zwycięzcy i jest jego autorem oraz że utwór ten nie narusza praw osób trzecich i bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do tego utworu.
 6. Uczestnik Konkursu, który w wyniku naruszenia Regulaminu utraci prawo do narody zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń z tytułu wykorzystania jego Video lub Zdjęcia Zwycięzcy na Stronie.

Reklamacje
§ 7
 1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem Uczestnik Konkursu może poinformować Organizatora. Uwagi i reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną przesyłając wiadomość na adres e-mail moderatora: Maciej@SamsungGame.pl.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez e-mail.
 3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

Postanowienia końcowe
§ 8
 1. Strona ma charakter rozrywkowy. Przeglądanie Strony następuje na własną odpowiedzialność Uczestnika. Sponsor i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użytkowaniem Strony.
 2. Użytkowanie Strony oznacza automatyczną akceptację postanowień tego Regulaminu.
 3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z zasadami fair play mogą zostać wykluczeni z udziału w Konkursie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami z komunikacją, w tym w szczególności za ewentualne:
  1. zakłócenia w odbiorze Strony lub transmisji video z pomieszczeń, wynikające z awarii usługodawców internetowych lub będące wynikiem przeciążeń łącz z powodu zbyt dużej ilości odwiedzin,
  2. za zakłócenia w komunikacji e-mail lub SMS wynikające z awarii lub przeciążenia łącz z powodu zbyt dużej ilości odwiedzin,
  bądź za inne problemy techniczne w jakikolwiek inny sposób wpływające na ostateczne wyniki Konkursu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie.
 7. Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kierowanie się przez Uczestników Konkursu nieautoryzowanymi podpowiedziami.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę oraz firmy kurierskie przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Konkursu.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.
 11. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
 12. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 13. Właścicielem majątkowych praw autorskich do materiałów opublikowanych na Stronie są Sponsor i Organizator. Kopiowanie tych utworów na dyski komputerów lub na inne lokalizacje internetowe jest zabronione i może narazić użytkowników na odpowiedzialność przewidzianą w Ustawie o Prawie Autorskim i w innych obowiązujących przepisach prawa.
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 15. W razie pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z moderatorem: Maciej@SamsungGame.pl